top of page
Open Site Navigation

עמותת ״בחזרה לחברה״

עמותת "בחזרה לחברה" מלווה אסירים משוחררים במציאת מקומות תעסוקה ובשילובם חזרה לחברה הישראלית.

העמותה פועלת מתוך אמונה כי נתינת הזדמנות שנייה, תוך ליווי ומתן אמון תסייע בשיקומה של אוכלוסייה זו בפרט ותתרום לחברה כולה על ידי הפיכתה למקום בטוח וטוב יותר.

על העמותה

בשיתוף פעולה עם הרשויות השונות, העמותה מסייעת לאסירים המשוחררים להשתלב בחברה, למצוא עבודה ולצמצם ככל שניתן את חזרתם למעגל הפשיעה. בתוך כך, אנו פועלים מתוך תחושת מחויבות חברתית ובבחינת הצדקות כלכליות המלוות בשיקום אוכלוסייה זו ובגדיעת מעל הפשיעה.

אנו מאמינים כי שילובו מחדש של אדם בעל עבר פלילי בחברה על ידי סיוע במציאת תעסוקה, מוביל לשיפור בשלושה מעגלים- מעגלו האישי של האסיר המשוחרר, הקהילה ממנה מגיע והחברה בכללותה. לפיכך, העמותה פועלת לעידוד מיזמים חברתיים ומהווה חוט מקשר בין המשק הישראלי לאוכלוסיית האסירים המשוחררים בישראל.

"בחזרה לחברה" פועלת מתוך נכונות לקיים חברה ברוח השוויון לכלל האזרחים במדינת ישראל, חברה שתאמין בעקרונות הצדק החברתי והכלכלי ותפעל למענם. אנו מאמינים כי שינוי חברתי מתבטא בהשפעה חזקה, תוך עידוד תהליכים קהילתיים, כלכליים וחברתיים הצומחים מתוך החברה. 

עיגול עם הכיתוב: תמיכה חברתית
עיגול עם הכיתוב: הגדלת סיכויי האסיר לדבוק במקום עבודה
עיגול עם הכיתוב: הקטנת סיכוי החזרה לפשיעה
עיגול עם הכיתוב: תמיכה חברתית
עיגול עם הכיתוב: הגדלת סיכויי האסיר לדבוק במקום עבודה
עיגול עם הכיתוב: הקטנת סיכוי החזרה לפשיעה

תעסוקה

מציאת מקומות תעסוקה עבור אסירים משוחררים

איקון של תיק

סולדריות ועזרה לזולת

קידום סבלנות חברתית וחיזוק תחושת הסולידריות והעזרה לזולת

אייקון של מדליה

החזרת אמון

החזרת האמון של האסירים המשוחררים בקהילה והכנתם להשתלבות מחדש בחברה כאזרחים

אייקון של לב

שיפור תדמית

שיפור תדמיתה של אוכלוסיית האסירים המשוחררים על ידי חשיפת הפוטנציאל הגלום בהעסקתם בפני חברות *ומעסיקים שונים במשק* הישראלי.

אייקון של גרף

שיתופי פעולה

שיתופי פעולה עם רשויות וגופים שונים מתוך אמונה כי רק בעזרת מאמץ משותף נוכל לסייע בשילובם של אסירים משוחררים במעגל התעסוקה הישראלי ושינוי תדמיתם בחברה

אייקון של אנשים
bottom of page